Modèle topograficzny (DLM)-obraz części geometrycznej MODELE danych przestrzennychrzeczywistość geograficzną o nieskończonej liczbie RELACJI wzajemnych zachodzących pomila zyka obiektami (i zjawiskami) modeluje się za POMOCA Systemów Informacji geograficznej o konstrukcjach czytelnych dla narz, Zi informatycznych. W modelach tych Systemów należy Więc wyróżnić tzw. MODELE danych przestrzennych (czyli sposoby ich organizacji) oraz Dwie zasadnicze, Geographic powszechnie, Kategorie tych modeli danych: wektorowe je rastrowe. W zależności OD zastosowanej kategorii Można modelować różne rodzaje obiektów, wykorzystywać różne źródła danych, stosować różne sposoby reprezentacji i wykorzystywać unikalne struktury danych. Kategorie te różnią się także rodzajami dostępnych analiz przestrzennych, sposobami i zakresem jeu RELACJI topologicznych, metodami generalizacji oraz sposobami wizualizacji danych. Wśród modeli danych na uwagę zasługują wektorowe MODELE danych (Zarówno modèle spaghetti, Jak i topologiczny), które są zorientowane obiektowo, tzn. Każdy Wektor lub ich zbiór reprezentuje jakiś obiekt bazy danych, wyróżniony na ETAPIE jej budowy je wynikający z przyjętych Zasad klasyfikacji obiektów. Odrębną Klasą modeli wektorowych jest modèle Tin (Triangulated réseau irrégulier), qui służy do modelowania powierzchni statystycznych (najczęściej rzeźby terenu) za POMOCA Sieci wektorów. Wektory te tworzą zbiór nieregularnych trójkątów łącznie odtwarzający modelowaną powierzchnię trójwymiarową. Wektorowe MODELE danych Najlepiej PADE ą ne szerokich zastosowań analitycznych GIS, modelując rzeczywistość geograficzną w sposób zbliżony do jej odbioru przez człowieka i umożliwiając Odtwarzanie skomplikowanych RELACJI topologicznych zachodzących w przygniatającej.

Modèle obrazowy (modèle d`image) jest takim modelem graficznym przygniatającej geograficznej, qui przekazuje wygląd obszaru zarejestrowany w sposób automatyczny i odnosi się najczę ne topografii Tego obszaru-modeluje Zawiera widoczne na powierzchni le terenu. Nie ma tu zastosowania obiektowa Klasyfikacja elementów treści, Więc nie Można też direct modelować Klas obiektów i ich atrybutów. Najważniejszą cechą tych modeli (obok stosowania Łatwo przetwarzanych Struktur danych oraz pełnej automatyzacji pozyskiwania danych) jest stworzenie możliwości obejrzenia obrazu danego obszaru, un przez à nawiązania ne Własnych wyobrażeń przestrzennych i znaczny Wpływ na modèle mentalny rzeczywistości. Przykładami modeli tego typu są zdjęcia Lotnicze i obrazy Satelitarne. MODELE przygniatającej geograficznejnajlepiej sklasyfikować je według kryterium tytułach ich odbioru i interpretacji przez człowieka, qui wiąże się także ze sposobami pour je możliwościami wykorzystania tych modeli. Wyróżnić tu należy Dwie zasadnicze Kategorie: MODELE mentalne (powstające w mózgu człowieka) i MODELE materialne (zapisywane elektronicznie). Modèle materialny Może przyjmować Trzy postaci. W zależności OD tytułach i celu jego pour oraz Zasad organizacji Informacji w NIM zapisanych Może à być: modèle mentalny powstaje w umyśle człowieka na drodze Własnych doświadczeń, Pod wpływem bezpośredniego odbioru Przestrzeni geograficznej oraz interpretacji diffĂŠrents materialnych modeli tej Przestrzeni. Dix modèle myślowy, tzw. Mapa Mentalna Przestrzeni geograficznej, rozwija się wraz z ogólną świadomością człowieka w sposób wielopłaszczyznowy, odniesiony do diffĂŠrents zagadnień je ne ton est proche szerszych obszarów. Charakteryzuje się obiektową organizacją (Człowiek postrzega rzeczywistość przestrzenną, wyróżniając interesujące Go Kategorie obiektów) oraz wieloskalowością, ponieważ różne Kategorie obiektów są zapamiętywane na różnym poziomie uogólnienia.